Poziv za sodelovanje pri študentskih projektih

Živjo, v teh dneh smo pri Eko-kolektivu pripravili poziv za sodelovanje pri študentskih projektih. Spodaj najdete celoten poziv ter kratke opise projektnih zasnov. Pri Eko-kolektivu, neformalno povezani skupini študentov, raziskovalcev, profesorjev, nevladnikov in aktivistov, ki se ukvarja z okoljskimi tematikami, vabimo zainteresirane študentke in študente k sodelovanju pri interdisciplinarnih projektih v sklopu programov PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist). Naša vlogo si zamišljamo kot administrativno, tehnično in strokovno pomoč pri oblikovanju interdisciplinarnih študentskih skupin okoli enega ali več predlaganih projektov, da jih bomo skupaj razvili do stopnje prijave in nato tudi izpeljali. Spodaj najdete pet okvirnih zasnov interdisciplinarnih študentskih projektov. Če vas katera od projektnih zasnov pritegne, ali pa imate idejo za druge zanimive projektne teme, nam prosim pišite preko formularja, ki je dostopen tukaj: https://forms.gle/ur8jY9fL8xR5w2eK6

Prijave zbiramo do 22.12.2020 do 12.00. Pa zaključku prijav vas bomo, glede na njihovo številčnost in raznolikost študijskih smeri, kontaktirali s predlogom za sodelovanje in pregledom prijavljenih.Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 040 837 188 (Denis Maraž) ali na e-mail naslovu info@eko-kolektiv.si

1. Trajnostna prenova in gradnja – ekološka gradnja in koncepti regijskega razvoja

Tema projekta je stanovanjska politika v Sloveniji, pri čemer je fokus na kontaminiranih oziroma potencialno revitaliziranih območjih, s poudarkom na konceptih ‘biologije gradnje’ (Baubiologie) in krožnem gospodarstvu. Projektna zasnova izhaja iz kombinacije dveh preteklih interdisciplinarnih študentskih projektov – preiskave možnosti za vzpostavitev trajnostne stanovanjske politike ter preiskave bioremediacijskih praksah pri reševanju problema območij, kontaminiranih s težkimi kovinami v Sloveniji. Osnovni okvir zasnove predstavlja rekonceptualizacija načrtovanja gradnje kot načina bivanja in regijskega razvoja. Biologija gradnje tu vstopa z novimi pristopi do konstruiranja in remediacije, gradbenih materialov, pohištva in notranjega dizajna, energetske učinkovitosti, osvetlitve, toplotnega in zvočnega udobja, ter povezane in ekološko uglašene skupnosti.

2. Trajnostne stanovanjske rešitve in stanovanjska problematika mladih

Projekt naslavlja problem pomanjkanja državne stanovanjske politike, ki bi zagotovila cenovno ugodna in trajnostna stanovanja mladim v Sloveniji. Namen projekta je osvetliti stanovanjsko problematiko mladih ne zgolj kot socialni problem, ampak tudi z vidika podnebne in okoljske pravičnosti, upoštevanja načel trajnostnosti v skladu z zavezami Pariškega podnebnega sporazuma in strateškimi usmeritvami EU, možnih drugih razvojnih konceptov itd. Vključevanje nevladnih in civilnodružbenih organizacij ter lekcij iz preteklih poskusov družbene in ekološke inovacije v Sloveniji v procese oblikovanja politik ipd. lahko predstavlja enega temeljev tako lokalne kot državne uveljavitve novih razvojnih usmeritev, kot sta močna ekološka modernizacija in odrast, ki predstavljata vsebinski izhodišči projekta. Projekt predvideva analizo, prenose znanja in izkušenj ter spodbujanje javnega dialoga glede: 1) aktualnih normativnih okvirjev in procesov na ravni države in Mestne občine Ljubljana, 2) zahtev in predlogov civilnodružbenih organizacij in gibanj v Sloveniji, 3) Regionalnih družbenih in ekoloških inovacij na področju stanovanj in trajnostnega bivanja.

3. Mikoremediacija in biotehnološka uporaba gliv (dekontaminacija prsti in vode, proizvodnja materialov, prehrana in zdravstvo)

Projekt se ukvarja s problemom degradacije okolja zaradi kontaminacije z različnimi škodljivimi snovmi. Pri reševanju te pereče okoljske, ekološke in družbene problematike kot ključno prepoznavamo bioremediacijo, temelječo na neinvazivnih sonaravnih metodah dekontaminacije, ki dolgoročno prispevajo k izboljšanju okolja in skupnosti, ki v njem biva. To je v slovenskem okolju neuveljavljeno in neregulirano področje, ki nosi velike potenciale za povezovanje stroke in skupnosti ter razvoj javnih politik. Projekt upošteva kompleksnost in večdimenzionalnost reševanja okoljskih problemov, zato vzpostavlja interdisciplinaren pristop, ki omogoča celosten vpogled v problematiko. Nagovarja različne sfere in akterje ter teži k vzpostavitvi prostora za oblikovanje politik, ki sočasno z implementacijo biotehnologij razvija družbene inovacije na ekološki in demokratičen način. Opirali se bomo na izsledke Transdisciplinarne preiskave bioremediacijskih praks pri problemu kontaminiranih območij v Sloveniji, ki prepoznava problematična območja in vključuje različne načine reševanja te problematike.

4. Področje kmetstva, prehranske samooskrbe in sonaravne gradnjeProjekt obravnava področje kmetstva, prehranske samooskrbe in sonaravne gradnje. Znotraj vedno bolj deindustrializirane situacije, v kateri se nahajamo, in integriranosti v globalne procese proizvodnje, potrošnje in logistike ter evropske antipolitike, je potrebno začeti obravnavati kmetijstvo in ekodemokratično prehransko suverenost kot korak naprej na trda tla. Namen je refleksija kmetstva in prehrane, izkoriščevalskega odnosa mesto-podeželje itd. kot ključnih družbenih, političnih in ekonomskih problematik, ki so v sodobnih holističnih družbah pogosto spregledane. Kot alternativo državni centralizaciji, regijski razredni razslojenosti in političnemu prepadu prepoznavamo lokalno, netržno naravnane zadruge, ki proizvajajo direktno za potrebe vaških oziroma občinskih demokratičnih svetov, katerih del so tudi same. Cilj je vzpostaviti dialog med kmeti in stroko, kar bi vodilo v rekonceptualizacijo kmetstva, prehranske samooskrbe itd. ter pripomoglo k izboljšanju pogojev za zaposlene in živeče v prehrambenih verigah.

5. Trajnostna mobilnost v alpskih občinah

Projekt se osredotoča na ureditev prometnega sistema na kritičnih, okoljsko ranljivih območjih Triglavskega narodnega parka, kjer prihaja do konflikta interesov (Mojstrana, Bohinj itd.). Glavni namen projekta je preučiti vse akterje in najti primerno alternativo obstoječemu prometnemu sistemu, torej ekonomsko, okoljsko in socialno sprejemljivo rešitev. V prvem delu se bomo osredotočili na analizo obstoječih prometnih strategij s strani države in preučevanih občin ter smernic s strani EU, katerih vsebino bomo nadgradili z intervjuji članov pristojnih institucij. V večini primerov bomo preučevali problematiko državnih cest, zato je potreben stik z vsemi akterji. Kljub aktualnosti tematike in številnih pozitivnih praks iz tujine, odločevalci še vedno nimajo dovolj širokega pogleda na obravnavano tematiko, ob tem pa je potreben tudi intelektualni preboj na ravni tam živečih prebivalcev. Zaradi kompleksnosti tematike in velikega števila akterjev je zelo zaželena interdisciplinarna raziskava.