V skupini enajstih študentov in študentk iz različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani smo pod mentorstvom profesorja dr. Andreja Lukšiča iz FDV in dr. Tomislava Tkalca iz nevladne organizacije Focus v študijskem letu 2016/17 izvajali projekt Mladi za boljše okolje 1. Projekt je izhajal iz zavedanja, da obstaja pomanjkanje okoljskega družboslovnega znanja med različnimi deležniki na državni, lokalni in ostalih ravneh, da sta okoljsko družboslovje in interdisciplinarno

okoljsko védenje na ravni Univerze v Ljubljani vsaj do določene mere zapostavljeni, da akademsko okoljsko družboslovno znanje le stežka najde pot v prakso ter da se nenazadnje soočamo z mankom povezovanja študentov z najrazličnejšimi strokovnjaki in uslužbenci okoljskih vladnih in nevladnih organizacij. Da bi čim celoviteje naslovili te probleme, smo v sklopu projekta:

  1. pripravili javno dostopno bazo literature in virov znanja iz okoljskih družboslovnih področij, v kateri so zajeta diplomska, magistrska in doktorska dela iz različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani med leti 2010-2017, dela sedmih nevladnih organizacij in enajstih založb.
  2. razvili in vzpostavili novo znanstveno-strokovno okoljsko družboslovno edicijo OIKOS, katere primarni namen je izdajati knjige in tako čim bolj uspešno zapolniti vrzel znotraj okoljskega družboslovja pri nas.
  3. organizirali posvet Moč v premikanju – interdisciplinarnost okoljskih tematik, na katerem je sodelovalo več kot 10 govorcev iz nevladnega, državnega, univerzitetnega in drugih sektorjev in na katerem smo poudarili pomen interdisciplinarnosti pri perečih okoljskih problemih.
  4. organizirali Študentski okoljski simpozij, na katerem so študenti in študentke iz različnih fakultet UL predstavili svoja okoljsko naravnana dela ter na katerem smo skupaj premislili, analizirali in začrtali nadaljnje smernice za študentsko okoljsko produkcijo.
  5. pripravili analizo okoljskih smeri na tujih univerzah in priporočila za razvoj okoljskih programov na Univerzi v Ljubljani.

Projektne aktivnosti: