PRIPOROČILA ZA ELAPHE

Pri projektu Po kreativni poti do znanja – PKP smo v letu 2018 sodelovali s podjetjem Elaphe, inovativno tehnološko podjetje, prepoznavno na globalni ravni. Razvija učinkovite in bolj trajnostne tehnološke rešitve na področju mobilnosti, hkrati pa se ukvarja tudi z razvojem pametnih sistemov znotraj tega področja. Prek izvedbe dveh intervjujev z zaposlenimi in vodstvom podjetja, branja gradiva o podjetju in branja širše literature smo dobili družbeno-ekološki vpogled v delovanje podjetja. Na podlagi slednjega smo pripravili priporočila, ki bi pripomogla podjetju, da poglobi svojo  svojo ekološkost tako navznoter (med sodelavci, v produkcijskem procesu, itn.) kot navzven (podpiranje oziroma sodelovanje s civilno družbo, nadzor in skrb nad širšo produkcijsko verigo, itn.). Tako bi se podjetje vrnilo h koreninam, postalo še bolj napredno podjetje, izboljšalo svojo podobo v javnosti, povečalo motivacijo in produktivnost zaposlenih ter nenazadnje pridobilo tako ekonomske koristi kot večjo družbeno-okoljsko odgovornost. Priporočila podjetju lahko razdelimo na štiri sklope: politiko, delavce, zunanje okolje in ekologijo.

V okviru sklopa politika podjetju Elaphe predlagamo naj poglobi zavedanje o politični uokvirjenosti družbeno-ekonomskih in tehnoloških razmer svojega delovanja, v večji meri ponotranji okoljske vidike učinkovite proizvodnje in vpelje procese za poglobitev zavesti zaposlenih o vrednotah in ciljih podjetja v teh smereh. Ko bodo razmere primerne, naj tudi vzpostavi sklad za finančno podporo nekaterim h trajnostni mobilnosti usmerjenim civilnim organizacijam in iniciativam. S tem bi podjetje med drugim posredno vzpostavljajo boljše, tako tržne kot institucionalne in družbene pogoje za električna vozila, kar bi še povečalo povpraševanje in zanimanje javnosti za podjetje elaphe.

V sklopu priporočil, povezanimi z delavci, predlagamo, da podjetje v večji meri ponotranji pozitivne vidike pogodb za nedoločen čas z zavedanjem, da dejavniki produktivnosti zaposlenih ne izvirajo le iz kulture, ter vpelje procese za motiviranje zaposlenih. Poleg navedenega predlagamo implementacijo korakov, ki bi pripomogli h gradnji prijaznejše produkcijske verige s pogledom tako znotraj kot zunaj podjetja (tj. celovit in družbeno-okoljsko odgovoren pristop do dobavno-proizvodne verige).

Sklop priporočil, ki se nanaša na zunanje okolje je povezan predvsem s pobudo po vključevanju ljudi ter podjetij z drugih področij in sodelovanju podjetja z lokalno skupnostjo. Predlagamo razširitev starostne razlike kadrov, kar pomeni še več sodelovanja s študenti ter zaposlovanje kadra, ki ima interdisciplinarna znanja. Z vidika sodelovanja z lokalno skupnostjo lahko podjetje sorazmerno z višanjem dobička poveča tudi dobrodelne prispevke in v sodelovanju z združenji na področju EU in civilnodružbenimi organizacijami ustanovi sklad za financiranje slednjih. Stik z lokalno skupnostjo lahko vzpostavi tudi prek izvajanja izobraževanj o električni mobilnosti in prek sodelovanja glede gradnje novega produkcijskega obrata prek raznih posvetov. Vključevanje ljudi in podjetij z drugih področij bi podjetju omogočila širšo zastavitev poslovnega načrta.

Z vidika ekologije priložnost za podjetje predstavlja koncept krožnega gospodarstva, katerega prednost so možna dodatna sredstva za okolju bolj prijazen proizvodni proces. Predlagamo vzpostavitev strateških partnerstev, ki bi omogočala večji nadzor nad uporabo tehnologije v končnih produktih in storitvah, ki so v skladu z vrednotami podjetja in dolgoročnimi in sistemskimi vizijami trajnostne mobilnosti. Predlagamo uvedbo okoljskih seminarjev in delavnic za zaposlene, ki bi zvišala tudi samo motivacijo zaposlenih.

Zavedamo se  položaja podjetja na visoko konkurenčnem, globalnem avtomobilističnem trgu, zato smo poskušali predloge čim bolj uskladiti s to pragmatično realnostjo. Kot pa bomo (upamo) pokazali, so predlagani ukrepi lahko pozitivni tudi iz ekonomskega in finančnega vidika, in nikakor ne predstavljajo zgolj stroška oziroma porabe dragocenih virov in časa. Predlogi naj bodo razumljeni kot izziv in dodatna spodbuda k globljem premisleku o možnih nadaljnjih vizijah, strategijah in razvojih poteh podjetja Elaphe. Naši predlogi, ki sicer zaradi objektivnih omejitev raziskave ne odsevajo sistematične analize celotnega podjetja, se pomikajo k usmeritvam za moderno, konkurenčno in hkrati družbeno-ekološko ozaveščeno in odgovorno podjetje.

// za dostop do celotnega dokumenta nas kontaktirajte //